BATI ANADOLU PORTALI MÜŞTERİ OLMA FORMU
Ticari Bilgiler
Firma Adı
Adres
İl
İlçe
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
E-posta Adresi
Kişisel Bilgiler
T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
E-posta Adresi
Açıklama
Vergi Levhası
Clear selectionBrowse...
İmza Sirküsü
Clear selectionBrowse...
K.V.K.K Aydınlatma Metni
AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, şahsınıza ait her türlü veri, kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinden önce bu verileri işleyen veri sorumluları bu verilerin işlenme rejimi ile ilgili aydınlatma yapmak zorundadır.

Kişisel bir veri olan cep telefonu bilginizden yola çıkarak, cep telefonu bilgisi yanında karekod uygulaması ile işyeri içerisinde ortak kullanım alanlarında ortak kullanıma tahsis edilen yer, makine, alet ve eşyanın kullanım saati ve kullanım yeri bilgisi veri sorumlusu olan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından işlenecektir.

Bu verileri işleme amacımız Covit 19 salgın hastalığının bulaşıcılığının önlenmesi ile hastalığın bulaştığı kişilerin erken tedavilerinin sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda İş sağlığı güvenliği kanuni sorumluluğunun ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri gereğidir.

Verileriniz dijital ortamda ve fiziksel ortamda, bir yıl boyunca saklanacak akabinde dijital ortamdan silinecek, fiziksel ortamda ise yakılarak imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi çerçevesinde aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Kişisel verileri işlenen kişilerin,
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
Hak talepleri, yazılı olarak şirket merkez adresine yapılır. Başvurudan itibaren en geç 30 içerisinde başvurucuya cevap verilir, talebin hukuka uygun olması halinde gerekli tedbir alınarak gereği yerine getirilir; aksi halde, talep reddedilir. Veri sorumlusunun ret cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunulabilinir. Bu kapsamda, ilgili kişilerin Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri sorunlusuna iletmeleri zorunludur.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Captcha
Show another codeKodu değiştir
Kaydet